Menu

InfraKon 2014 - infrastrukturna konferenca

Ljubljana, 12. november 2014, Kristalna palača.
 

Izgradnja prihodnjih prometnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji –
razvojna priložnost ali razvojna nujnost?

V Sloveniji so se vlaganja v prometno infrastrukturo zaradi znanih gospodarskih pa tudi političnih razlogov praktično ustavila Zaradi potreb po moderni infrastrukturi tako za delovanje in razvoj gospodarstva kot za mobilnost prebivalcev ter velikega neposrednega vpliva izvajanja investicij na oživitev gospodarskih aktivnosti, je potrebno okrepiti prizadevanja za dolgoročno vzdržna sistematična vlaganja v infrastrukturo, tako javnega kot zasebnega kapitala.

Zaradi finančnih omejitev, ki nam jih narekuje neugoden gospodarski položaj, kot zaradi konceptualnih razhajanj, se trenutno nahajamo pred premislekom kako zastali proces ponovno obuditi in ga narediti trajnostno vzdržnega, skladno z našimi zmožnostmi. Črpanje EU sredstev iz zadnje finančne perspektive, ki trenutno še omogoča določeno gradbeno aktivnost, se bo že v naslednje letu dokončno ustavilo.

Cestno omrežje je v veliki meri zgrajeno, potrebujemo še nekatere manjkajoče avtocestne odseke in mestne obvoznice ter modernizacijo obstoječih državnih cest. Potrebujemo nadgradnjo železnic, saj je celotno omrežje zastarelo in ne omogoča niti varnega kaj šele tekočega prometa in je s svojimi kapacitetami na robu. Posebej so problematične enotirne proge, vključno z najbolj obremenjeno progo Divača – Koper, ki ne omogoča več prihodnjega razvoja našega pristanišča Luke Koper.

V zadnjih letih niso zastale le investicije v novogradnje, zgodil se nam je tudi nepričakovan in nerazumen zastoj celo na rednem in investicijskem vzdrževanju cestnih vozišč in železniških tirov ter premostitvenih objektov. Pomanjkljivo vzdrževanje ima hude posledice, tako v zmanjšani prometni varnosti, kot v veliko višjih stroških vzdrževanja na dolgi rok. Zaskrbljeni smo, ker kakovost prometne infrastrukture vztrajno pada, zato je potrebno preprečiti vse škodljive posege države v njeno redno vzdrževanje.

Upravičeno sprašujemo kako naprej. Kljub nepravilnostim v preteklosti a tudi neupravičenim pavšalnim javnim kritikam, ki terjajo jasen odgovor pristojnih uradnikov, to ne sme biti izgovor za izjemno pasivnost, ki smo ji priča v zadnjih letih. Ugotovljene nepravilnosti iz preteklosti se ne smejo ponoviti, toda imeti moramo tudi jasno vizijo in strategijo kako naprej. Zato je potrebno nemudoma ukrepati. Najboljša osnova za pričetek aktivnosti je kakovosten, dolgoročen realen plan investicij, ki bo skozi daljše obdobje omogočil enakomerno zaposlitev tako javne administracije, kot gradbene operative in spremljajočih gospodarskih dejavnosti. Nekontrolirana nihanja obsega povpraševanja v gradbeništvu v zadnjih letih so žal pomembno pripomogla k poglabljanju naše gospodarske krize in izgubi velikega števila delovnih mest tako v panogi kot izven nje in izpostavila veliko odgovornost upravljalcev državnih investicij.  

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je zadnji dve leti z zunanjimi partnerji (DRI, PNZ, Aquarius,…) intenzivno pripravljalo, Nacionalni program o prometni infrastrukturi (resolucijo), ki je v zaključni fazi. To je dokument, ki ga v državi na področju prometne infrastrukture najbolj potrebujemo in ki ga zahteva tudi Evropska komisija za odobritev evropskih sredstev. V tem dokumentu je na skupni imenovalec postavljena infrastruktura cest, železnic, pristanišč, infrastruktura za zračni in  multimodalni promet ter infrastruktura za javni potniški promet in alternativna goriva, inteligentni transportni sistemi in logistika. Pred sprejemom tega dokumenta na Vladi RS in v Državnem zboru je potrebno doseči čim širše strokovno soglasje in ustrezno informiranje ter pred dokončanjem zagotoviti vključitev civilne in strokovne javnosti.

V ta namen organiziramo posebno strokovno konferenco z naslovom:
»Izgradnja prihodnjih prometnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji – razvojna priložnost ali razvojna nujnost?«

Na konferenco smo povabili prvovrstne domače in tuje strokovnjake s področja infrastrukture, projektnega vodenja, planiranja in bančništva. S kakovostno pripravljenim strokovnim srečanjem, ki mu morajo slediti tudi nadaljnje aktivnosti, želimo prispevati k pospeševanju dejavnosti in iskanju konsenza za izvedbo prihodnjih investicij. 

 Cilji organizacije strokovne konference:
          • Ustvariti platformo za vzpostavitev boljše komunikacije in pretoka informacij.
          • Povezati velike državne in zasebne institucije in naročnike.
          • Pripraviti kakovostne zaključke srečanja, ki bodo pomagali dokončati Resolucijo o prometni infrastrukturi
            in jo implementirati v praksi.
          • V aktivnosti prizadevanj za sistematična vlaganja v prometno infrastrukturo vključiti banke.
          • Nadaljevati aktivnosti tudi po zaključku konference.

 


 

Podpredsednik

 mag. Vekoslav Korošec 

Programski in organizacijski odbor

Predsednik

Slovenko Henigman, udig.

 

Podpredsednik

mag. Jože Renar 

 

< Arhiv novic

Login or Register