Menu
Sloman 02
Sloman 09a
Sloman 07
Sloman 03
Sloman 10
Sloman 01
Sloman 04
Sloman 08
Header SLOMAN 06 1020x350px SLO
Sloman 05 SLO

Reference
• Prometna infrastruktura cest Podonavske regije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo >
  Izdelava študije (2018)

Svetovalni inženiring in nadzor projekta Povezovalna cesta z nadvozom Brezje čez železniško progo Ljubljana –
  Metlika, z navezavo na obstoječ priključek na regionalno cesto R3-646/1444 Cikava – Grosuplje (2018).

Izvedba nadzora pri vodnogospodarski ureditvi odvodnika do potoka Bičje (2018).

Izdelava dimenzioniranj voziščnih konstrukcij na odsekih avtocest, državnih in lokalnih cest (2018).

Izvedbeni načrti obnov voziščnih konstrukcij v dolžini 12 kilometrov (2018).

Ureditev nadvoza in navezovalne ceste na območju Taborske ceste v Grosuplju
  Načrt IDZ - idejna zasnova, (junij 2017)

Recenzija prevoda standarda "SIST EN 16310:2013 – Inženirske storitve – Izrazi za opisovanje inženirskih
  storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske zmogljivosti", naročnik IZS, Inženirska Zbornica Slovenije

Vodenje in organizacija več kot 60 srednjih in večjih strokovnih konferenc z
  mednarodno udeležbo in več kot 10.000 udeležencev

Vodenje aktivnosti pri razvoju in implementaciji novih tehnoloških postopkov:

Dopolnilo PTP - reševanje vijačnih prehodov z žlebičenjem in z uporabo drenažnega asfalt

   

Uporaba cementnega betona na pasovih za počasni promet na avtocestah

   

Asfaltne zmesi na premostitvenih objektih

      Dopolnilo PTP, ki pravi:
         -LA na objektih dolžine do 30 m
         -BB na 30 do 100 m
         -DBM na nad 100 m
    

• Priprava programa uvedbe novih pristopov na področju preverjanj in vgrajevanja asfaltnih zmesi na
  avtocestah in hitrih cestah. Strokovna naloga, julij 2015 >

Vodenje in priprava tehnične regulative s področja prometne infrastrukture (priporočila, navodila,
  smernice, standardi,…)

Priprava programov kontrole kakovosti in priprava tehnoloških elaboratov

Izdane strokovne publikacije in predstavitvena gradiva

Izdelana strokovna mnenja, elaborati, poročila

Publiciranje v strokovnih revijah in zbornikih

Login or Register